Privacybeleid

Privacyverklaring BONDcenter B.V.

Versie:             2.1
Datum:            20 mei 2020

 

 1. Introductie BONDcenter

Met haar diensten ondersteunt BONDcenter medewerkers en vrijwilligers (waaronder bestuursleden) van sportbonden en de bij hen aangesloten verenigingen. Onderdeel van deze dienstverlening kan de ledenadministratie zijn, die in de portal van BONDcenter (hierna: FMS) beheerd wordt.

BONDcenter is gevestigd aan de Koninginnegracht 8, 2514 AA te Den Haag.

E-mail: info@bondcenter.nl

KvK nr.: 27496872

BONDcenter treedt in haar relatie met sportbonden op als verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en -zodra deze in werking is getreden- de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die door BONDcenter verzameld en verwerkt worden bij het uitvoeren van haar werkzaamheden voor sportbonden. Het gaat hierbij onder andere om het -in naam van de sportbond- voeren van de ledenadministratie en de financiële administratie. Hierbij verwerkt BONDcenter persoonsgegevens van leden en andere betrokkenen (hierna gezamenlijk: betrokkenen).

BONDcenter gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens

BONDcenter verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de met de uw sportbond afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Met het oog op het voeren van een deugdelijke ledenadministratie en financiële administratie heeft de sportbond een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Tussen de sportbond en BONDcenter is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de plichten en bevoegdheden van BONDcenter richting de sportbond en alle betrokkenen zijn omschreven.

 1. Gebruik persoonsgegevens en verstrekking aan derden

BONDcenter verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover daar een rechtmatige grondslag voor is.

Daar waar BONDcenter als (sub)verwerker optreedt, verwerkt en verstrekt BONDcenter de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van de sportbond die verantwoordelijk is. BONDcenter zal die persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken of doorverstrekken.

 1. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die BONDcenter verwerkt, worden bewaard zolang dit voor de doelen en uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst met de sportbond nodig is. De bewaartermijn is hiermee afhankelijk van de duur en de aard van de met de met de sportbond gesloten overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden -met het oog op een mogelijke controle op de financiele administratie, waarmee de ledenadministratie onlosmakelijk is verbonden- opgeslagen voor een periode van maximaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

In opdracht van de sportbond kan er voor gekozen worden om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen als dit niet wettelijk verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

BONDcenter beveiligt uw gegevens door middel van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. BONDcenter maakt onder meer gebruik van virusdetectie, firewalls en intruder detectie. Toegang tot productieservers en data wordt beperkt tot alleen de personen die daar daadwerkelijk een functie te vervullen hebben. Onze servers staan in Nederland.

Op onze portals en andere registrerende delen van onze websites maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (zogeheten Secure Sockets Layer of SSL). Dit gebeurt met name wanneer er persoonsgegevens tussen u en onze websites worden uitgewisseld (bijvoorbeeld bij het doorvoeren van mutaties op de FMS portal). Wij beveiligen de toegang tot onze portals met wachtwoorden die aan specifieke eisen moeten voldoen. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct omgaan met hun wachtwoord. Zodra u vermoedt dat een ander onrechtmatig gebruikmaakt van uw wachtwoord, dient u ons zo snel mogelijk te informeren, zodat wij maatregelen kunnen treffen.

 1. Aard gegevens

De volgende gegevens worden door BONDcenter verzameld en verwerkt:

Account

 • Inloggegevens (mailadres + wachtwoord)

Lidmaatschap

 • Personalia
  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Pasfoto (indien nodig met het oog op bv. licenties)
 • Locatiegegevens
  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

 • Inschrijven nieuwe leden (betrokkenen)
  • Personalia
  • Locatiegegevens
 • Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan
  • Inloggegevens account
 • Voor effectieve communicatie rond het lidmaatschap en om betrokkenen op de hoogte te houden ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie
  • Mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres

Cookies

Op onze website en onze FMS portal maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website of portal te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. BONDcenter maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

 1. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

BONDcenter

Koninginnegracht 8

2514 AA Den Haag

Email: admin@bondcenter.nl

 1. Wijzigingen privacyverklaring

BONDcenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.